Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal PDF Print


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


I. CINE SUNTEM NOI și CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, cu sediul social în Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, cod postal 011644, înregistrată la ORC sub nr. J40/3129/1997, CUI 9438013, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA acționează ca Operator de date cu caracter personal, iar pentru un număr limitat de prelucrări acționăm în calitate de Persoană Împuternicită.

NE PUTEȚI CONTACTA LA:

Adresa: Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, cod postal 011644

Fax: 021 230 31 17

Site www.abcasigurari.ro meniul Contact sectiunea Protectia Datelor

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CATEGORII DE DATE

Politica noastră este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților noștri să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar în aceste scopuri.

Datorită diversității produselor si serviciilor pe care le oferim clienților persoane fizice, putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul pe produs pentru care optați / în funcție de serviciul pe care îl oferim.

Principalele date / categorii de date prelucrate de ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

 •          Nume, prenume

 •      Detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc),

 •      Data și locul nașterii, sexul, cetățenia, date privind starea civila, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, alte date din actul de identitate (BI, CI, pasaport, dupa caz)

 •       Date din permisul de conducere

 •       Datele de identificare ale autovehiculului detinut (cum ar fi numar de inmatriculare, serie sasiu, istoric referitor la autovehiculele detinute, date din cartea masinii, talon, etc),

 •       Date legate de profesia si locul de munca ale persoanei vizate,

 •       Preferinte aflate in legatura cu tipurile de servicii si produse comercializate de ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA

 •       Date privind situatia financiara aferent emiterii de polite

 •       Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanti / garantori in legatura cu clienti persoane juridice

 •      Date necesare pentru gestionarea dosarelor de dauna (datele privind persoana imputernicita pentru gestionarea dosarului, date continute in acte de proprietate, etc), in functie de specificul acestora

 •       Imagini video (din cadrul spatiilor ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, unitatilor service afiliate, etc),

 •       Voce (call center)

 •       Semnatura

 •      Informatii privind contraventii/amenzi, in functie de specificul dosarului de dauna instrumentat(inclusiv dovada reparatie eliberata de politie daca e cazul si potentiale date ale participantilor la trafic implicati in accident mentionati in constatul amiabil, date privind daunalitatea, etc);

 •      Identificatorul online al clientilor nostri in scopurile amintite in Politica de cookies (pentru mai multe informatii accesati www.abcasigurari.ro meniul Contact sectiunea Protectia Datelor.

 •      Pentru anumite produse/servicii, si atunci cand acest lucru este impus de lege sau este permis de acordul dumneavoastra, este posibil sa colectam, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi datele medicale

III. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm date personale de la clienții noștri.

Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea clientilor nostri persoane fizice (in legatura cu date apartinand reprezentantilor lor), din partea brokerilor de asigurari, din partea unitatilor service, a autoritatilor publice, institutii, terte parti ori surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri internet), etc.

IV. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

V.SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Utilizăm datele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de produse și servicii către clienții noștri aflate în legătură în special cu activitatea de asigurare - reasigurare (subscriere, emitere de polite, gestiunea dosarelor de dauna), cât și raportat la alte activități precum comunicari privind politele emise, etc, activități asociate.
 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, îmbunătățirea serviciilor către aceștia, identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea furnizării bunurilor și prestării serviciilor.

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră.

 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm.

Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice.

 • Indeplinirea obligaţiilor şi exercitărea unor drepturi specifice in calitate de asigurator / reasigurator in contextul incheierii, executarii și încetarii contractelor de asigurare
 • Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv în legătură cu servicii și/sau produse ale acestora de tipul celor achiziționate de clienții noștri sau pentru care aceștia și-au manifestat interesul de a le achiziționa.

În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.

 • În cazul vizitării site-urilor noastre, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al clienților noștri în scopurile amintite în Politica de cookies (pentru mai multe informații accesați www.abcasigurari.ro meniul Contact sectiunea Protectia Datelor)
 • Respectarea unor cerințe legale/ de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Statistici interne

VI.TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, în special ale actelor normative ce guvernează activitatea de asigurare – reasigurare, Codul civil, Codul Fiscal și legislația conexă din domeniul fiscal.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii raportului juridic / contractului cu dumneavoastră ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (de ex. cele referitoare la operațiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA sau de o parte terţă, respectiv:

- Administrarea activității noastre,

- Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră

- Gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții, inclusiv, dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii.

 • prelucrarea poate fi bazata pe consimtamantul dumneavoastra pentru ipotezele in care Regulamentul impune preluarea consimtamantului sau acesta nu se intemeiaza pe o alta conditie de legalitate

VII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți
 • Pe durata prevăzută de lege în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară.
 • Pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții, prin transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens;
 • Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant
 • Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizării prin mijloace video,

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 3 ani de la data ultimului contact dintre noi și persoana vizată de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA sau o puteți depune personal în sediul din Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, cod postal 011644.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai jos, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

În ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

Dreptul de acces

Aveti dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din Regulament, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveti dreptul de a obține de la ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.

Dreptul la stergerea datelor

Aveti dreptul de a obține din partea ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) va opuneti prelucrării în scopuri de marketing/comunicari comerciale şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;

f) alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din Regulament) in urmatoarele cazuri:

a) Contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d) V-ati opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul la transmiterea datelor dumneavoastra cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, catre alt operator, fără obstacole din partea ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de societatea noastra sau de o parte terta

In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de Societatea noastra în scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri în măsura în care aceasta are legătură cu marketingul direct.

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

IX. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

De asemenea puteți transmite / depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Strada Scoala Floreasca nr. 24, sector 1, Bucuresti, cod postal 011644

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri sau reclamatii pe care o primim (de regula 30 in de zile de la înregistrarea cererii).

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționață pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP").

X. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principal si doar în măsura în care acest lucru este necesar, catre următoarele categorii de entități:

 • autoritățile publice,
 • parteneri comerciali (brokeri de asigurari, unitati service, unitati medicale, societati de reasigurare, etc) care au legatura cu bunurile sau serviciile achizitionate clientilor nostri.
 • imputerniciti ai ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA - persoanele împuternicite (de genul societati de curierat, call center, furnizori de servicii IT&C, etc) care acționează în numele nostru procesează datele dvs. în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate

Este posibil ca transferurile si divulgarea sa se faca si catre entitati din afara Romaniei sau Uniunii Europene. Daca Societatea transmite datele dvs cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom aplica masurile suplimentare solicitate de Regulament.

XI. CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciile / produsele noastre, astfel ca de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA. Totuși, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor, iar în lipsa deținerii de catre ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a semna contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catre ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Descarca document pdf