News

 

Subscrisa, ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunta:

 

  CONVOCAREA

 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a

 ABC Asigurari Reasigurari SA

 

Data desfasurarii:  19.04.2019, ora 1200.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 22.04.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Locul desfasurarii: Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

1. Raportul de gestiune, situatii financiare anuale 2018, repartizarea profitului net și raportul auditorului financiar extern.

2. Situatiile financiare anuale 2018 intocmite in conformitate cu IFRS si raportul auditorului financiar extern pentru acestea.

3. Raportul privind solvabilitatea si situaţia financiară pentru anul 2018 (SFCR) si raportul auditorului financiar extern.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2019 si Planul de afaceri revizuit 2019-2021.

5. Programul de investiții pe anul 2019.

6. Aprobarea auditorului financiar extern și a condițiilor contractuale.

7. Aprobarea indemnizației administratorilor și a limitei maxime a remunerației directorilor Societății.

8. Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, Presedintele Consiliului de Administratie să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluţiilor AGOA, să reprezinte Societatea în faţa Autoritatii de Supraveghere Financiara şi/sau tuturor celorlate autorităţi publice sau private din România pentru obţinerea oricăror aprobări necesare şi pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai sus.

Materialele pentru AGOA sunt puse la dispozitia actionarilor spre consultare la sediul Societății începând cu data de 21 martie 2018.

La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în condiţiile stabilite prin Actul Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de 12.04.2018, data de referinţă stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Acţionarii pot participa la şedinţa AGOA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceştia pot fi reprezentaţi de către acţionari special împuterniciţi ai Societăţii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice).

Procurile si mandatele vor fi depuse în original la sediul Societăţii, până la data de 17.04.2018, ora 10:00. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe la AGOA este permis prin proba identităţii acestora cu actul de identitate.

Documentele şi materialele vor fi disponibile acţionarilor la sediul Societăţii din Str. Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1.

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Mircea HRISTOFOR


 

Anunt public de cesiune de actiuni

Doamna STANCIU IONICA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 564 actiuni.

Domnul IONESCU MARIUS CONSTANTIN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 164 actiuni.

Doamna LUPU MIRELA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Domnul TABACARU ION anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 170 actiuni.

Domnul DRAGOMIR DAN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 100 actiuni.

Domnul TANASE NICULINA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

Domnul NICODIM ELENA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 154 actiuni.

SC EMIVAS CONS SRL anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 2.184 actiuni.

Actionarii interesati pot obtine informatii suplimentare de la sediul societatii sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Negru Iulian - Sef Serviciu Juridic.

Persoanele interesate care fac sau nu fac parte din actionariatul societatii pot solicita informatii cu privire la posibilitatea de achizitie a acestor actiuni la sediul societatii, sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Negru Iulian - Sef Serviciu Juridic.

 

Certificare ISO

ABC Asigurari Reasigurari SA implementeaza, mentine si imbunatateste Sistemul de Management al Calitatii in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001, sustinand in anul 2017 tranzitia la prevederile SR EN ISO 9001:2015, iar in anul 2018 a sustinut al treilea ciclu de certificare, integrand si Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:2015.

Atestarea a fost acordata de catre Organismul de certificare RINA-SIMTEX-OC (organism de certificare acreditat de RENAR).