News

 

Anunt public de cesiune de actiuni

Doamna STANCIU IONICA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 564 actiuni.

Domnul IONESCU MARIUS CONSTANTIN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 164 actiuni.

Doamna LUPU MIRELA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 150 actiuni.

Domnul TABACARU ION anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 170 actiuni.

Domnul DRAGOMIR DAN anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 100 actiuni.

Doamna TANASE NICULINA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 560 actiuni.

Doamna NICODIM ELENA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 154 actiuni.

SC EMIVAS CONS SRL anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 2.184 actiuni.

SC APASCO SA anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 60.842 actiuni.

SC Apa Proiect SRL anunta actionarilor ABC Asigurari Reasigurari S.A. intentia de cesionare a unui pachet de 2.106 actiuni.

Actionarii interesati pot obtine informatii suplimentare de la sediul societatii sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.

Persoanele interesate care fac sau nu fac parte din actionariatul societatii pot solicita informatii cu privire la posibilitatea de achizitie a acestor actiuni la sediul societatii, sau la telefon 021-230.53.55 sau 021-230.56.66, persoana de contact fiind Stoica Ionut - Sef Serviciu Juridic.

 

Certificare ISO

ABC Asigurari Reasigurari SA detine din anul 2012 certificarea Sistemului de Management al Calitatii, mentine si imbunatateste Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015.

Certificatele de conformitate sunt acordate de catre Organismul de certificare RINA-SIMTEX-OC (organism de certificare acreditat de RENAR).

 

Consiliul de Administratie al societatii ABC Asigurari Reasigurari S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/3129/1997, indicativ CUI 9438013, sector 1, anunta:

CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a

ABC Asigurari Reasigurari SA


Data desfasurarii:    26.10.2021, ora 1200.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 27.10.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de zi.

Locul desfasurarii:   Sediul HIDROCONSTRUCTIA S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, sector 2, Bucuresti. 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

(1)    Modificarea si actualizarea actului constitutiv al ABC Asigurari Reasigurari S.A.:

  1. 1.Partea introductiva a actului constitutiv se modifica si se actualizeaza dupa cum urmeaza, ca urmare a modificarii denumirii actionarului Iridex Group Import Export SRL in Iridex Grup SRL :

Acţionarii ABC Asigurări Reasigurări S.A. („Societatea”):

1. HIDROCONSTRUCTIA S.A., persoană juridică română, având sediul in București, Sector 1, Calea Dorobanți, nr. 103-105, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/1726/1991, CUI 1556820,

2. Iridex Group S.R.L., persoană juridică română, având sediul in București, Sector 1, Sos. București – Ploiești, nr. 17, Etaj P+1+7 înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/2292/1991, CUI 398284,

3. Persoane juridice ce detin fiecare sub 10% din capitalul social - cei mentionati in Registrul Actionarilor Societatii.

4. Persoane fizice - cei mentionati in Registrul Actionarilor Societatii.

denumiţi în cele ce urmează „Acţionarii”

2. Art. 6.3 din Actul constitutiv se modifica si se actualizeaza dupa cum urmeaza, ca urmare a modificarii denumirii actionarului Iridex Group Import Export SRL in Iridex Group SRL si ca urmare a schimbarii detinerii de actiuni:

6.3.  Structura deţinerilor in capitalul social al Societăţii este următoarea:

  • S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. detine un numar de 1.162.077 actiuni in valoare de 11.620.770 lei, reprezentand 58,81% din capitalul social;
  • S.C. Iridex Group S.R.L detine un numar de 349.561 actiuni in valoare de 3.495.610 lei, reprezentand 17,69 % din capitalul social;
  • Alte persoane juridice detinand un numar de 144.350 actiuni in valoare de 1.443.500 lei(Ron), reprezentand 7,31% din capitalul social, conform Registrului actionarilor;
  • Persoane fizice detinand un numar de 320.012 actiuni in valoare de 3.200.120 lei(Ron), reprezentand 16.19% din capitalul social, conform Registrului actionarilor.

3. Art. 11 pct-ul 4 lit.c se modifica si se actualizeaza dupa cum urmeaza:

c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație asigurându-se că aceștia dețin în mod colectiv cunoștințe, calificări și experiență cel puțin în legătură cu:

-piața financiară, în special cea a asigurărilor/reasigurărilor

-strategia de afaceri și modelul de afaceri

-sistemul de guvernanță

-analiza financiară și actuarială

-cadrul legislativ;

4. Art. 15.8 se modifica si se actualizeaza dupa cum urmeaza, ca urmare a modificarilor survenite in cartile de identitate ale membrilor Consiliului de Administratie :

15.8. Consiliul de Administraţie este format din următorii membri:

(i) Hristofor Florin Mircea – Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

(ii) Timofti Emil – Membru al Consiliului de Administraţie.

(iii) Bindileu Elena Silvia – Membru al Consiliului de Administraţie.

(iv) Florin Pascu – Membru al Consiliului de Administratie.

(v) Radu Ioan – Membru al Consiliului de Administratie.

(vi) Fundeanu Mihaita-Petrus – Membru al Consiliului de Administratie.

(vii) Podolan Florea – administrator independent.

5. Art.18 se modifica si se actualizeaza prin introducerea pct 18. 4 care are urmatorul continut:

18.4 Consiliul de Administratie are responsabilitatea adoptarii masurilor corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa care sa asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta, bazata pe principiul continuitatii activitatii.

6. Art.19 se modifica si se actualizeaza prin introducerea punctelor 19.9 si 19.10 care vor avea urmatorul continut:

19.9 Directorii au atribuţiile si responsabilitatile conferite prin Actul Constitutiv, prin politicile, procedurile, regulamentele si regulile interne ale societatii, prin lege, prin deciziile Consiliului de Administratori si/sau hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

19.10 La nivelul societatii exista si alte persoane cu functii cheie si/sau persoane cu alte functii cheie si/sau critice ale caror atribuţii si responsabilitati sunt cele din politicile, procedurile, regulamentele si regulile interne ale societatii, fisa postului, deciziile Consiliului de Administratori si/sau hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

(2)  Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, Presedintele Consiliului de Administratie să intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluţiilor A.G.E.A., să reprezinte Societatea în faţa Autoritatii de Supraveghere Financiara şi/sau tuturor celorlate autorităţi publice sau private din România pentru obţinerea oricăror aprobări necesare şi pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai sus.

La AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în condiţiile stabilite prin Actul Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de 23.09.2021, data de referinţă stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

Acţionarii pot participa la şedinţa A.G.E.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceştia pot fi reprezentaţi de către acţionari special împuterniciţi ai Societăţii pe baza unei procuri speciale (persoane fizice) si pe baza unui mandat special (pentru persoane juridice). Modelul acestora se gaseste pe site-ul Societatii.

Procurile si mandatele vor fi depuse în original la sediul Societăţii, până la data de 24.10.2021, ora 10:00. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe la A.G.E.A. este permis prin proba identităţii acestora cu actul de identitate.

Documentele şi materialele vor fi disponibile acţionarilor incepand cu 15.09.2021 la sediul Societăţii din Str. Scoala Floreasca, nr. 24, sector 1.

 

Presedintele

Consiliului de Administratie,

Ec. Mircea HRISTOFOR